El projecte Noves Percepcions del Patrimoni Artístic està dirigit a l’estudi de la construcció d’aquest patrimoni per part de les noves generacions, així com al seu anàlisi  i  valoració, valent-nos dels  nous elements perceptius i d’observació que ens ofereixen les tecnologies actuals en us. La possibilitat d’enregistrar imatge i so a temps real durant la observació, comunicant-se simultàniament amb individus o col·lectius,  ofereix un nou camí d’aproximació al coneixement  de l’obra artística, fins ara inimaginable, en la qual la memòria fotogràfica i la comunicació s’hi afegeixen com a  eines imprescindibles.

A partir del moment en que es permet intercanviar imatges de les peces a l’interior dels museus, ha  sorgit una nova actitud comunicativa  entre el públic jove, interessant i indispensable en tot anàlisi  de la seva relació amb l’obra d’art. Així doncs, l’ús del mòbil com a auxiliar  en la observació i recepció dels missatges  culturals passa a ser prioritari, i és des de la comunicació amb aquest instrument que pretenem esbrinar els canvis d’actitud en la percepció del patrimoni artístic per part de les noves generacions, futures receptores i gestores d’aquesta riquesa cultural. L’espai de llibertat que l’ús del mòbil ens ofereix caldrà  gestionar-lo  adequadament  per assolir un major coneixement i creativitat en la percepció artística.

Aquest projecte explora nous camins en el diàleg sobre la percepció i acollida del Patrimoni Artístic,  oferint un camp obert i convidant a altres institucions a continuar en aquesta recerca, tot adaptant-la a les seves condicions i necessitats.

Objectius

Actualment considerem el patrimoni artístic com el conjunt d’obres artístiques i valors complementaris,  relacionats amb aquestes, que volem transmetre a les generacions que ens segueixen.  Es un actitud i voluntat de transmissió conscient, derivada  del nostre...

Equip i col·laboradors

Direcció: Romà Escalas Llimona   Col·laboradors:  Assessorament  sociològic : Salvador Giner, IEC Assessor de fotografia: Arume Calvo, Manolo Laguillo (UB), Sònia Abella (Sorbonne) Suport audiovisualm monitoratge: Arume Calvo, Alexandra Varela i Taïs Oriol...

Metodologia de treball

Organització de les visites, calendaris i valoracions Calendari general del Projecte: Elaboració de protocols i reunions amb els Centres: Octubre- novembre 2012 Activitats amb els grups i enregistraments: Curs 2012-2013 Activitats amb els grups i enregistraments:...

Protocols de les visites

Cada tipus de visita o experiència comporta, d’acord amb les característiques de cada lloc i l’origen dels alumnes, la creació i redacció d’uns protocols per a garantir-ne el correcte desenvolupament. Aquests protocols s’elaboren d’acord amb els mestres o monitors...

Recollida de dades i valoració dels materials

Procedents dels WhatsApp Tots els missatges i imatges es trametran a un centre de recollida de dades, des d’on seran processats,  d’acord amb els passos següents: Enviar els Xats Obrir i guardar el Xats rebuts Treballar des de Movistar. Outlook no accepta tants...

Reflexions i propostes finals

Fins aquí hem comparat i estudiat els trets comuns entre tot el material recollit a les visites. El resultat de les comparacions representen principalment les tendències generals, Detectem una certa unificació de tendències, fins i tot en experiències realitzades amb...

Objectius

Actualment considerem el patrimoni artístic com el conjunt d’obres artístiques i valors complementaris,  relacionats amb aquestes, que volem transmetre a les generacions que ens segueixen.  Es un actitud i voluntat de transmissió conscient, derivada  del nostre...

Protocols de les visites

Cada tipus de visita o experiència comporta, d’acord amb les característiques de cada lloc i l’origen dels alumnes, la creació i redacció d’uns protocols per a garantir-ne el correcte desenvolupament. Aquests protocols s’elaboren d’acord amb els mestres o monitors...

Equip i col·laboradors

Direcció: Romà Escalas Llimona   Col·laboradors:  Assessorament  sociològic : Salvador Giner, IEC Assessor de fotografia: Arume Calvo, Manolo Laguillo (UB), Sònia Abella (Sorbonne) Suport audiovisualm monitoratge: Arume Calvo, Alexandra Varela i Taïs Oriol...

Recollida de dades i valoració dels materials

Procedents dels WhatsApp Tots els missatges i imatges es trametran a un centre de recollida de dades, des d’on seran processats,  d’acord amb els passos següents: Enviar els Xats Obrir i guardar el Xats rebuts Treballar des de Movistar. Outlook no accepta tants...

Metodologia de treball

Organització de les visites, calendaris i valoracions Calendari general del Projecte: Elaboració de protocols i reunions amb els Centres: Octubre- novembre 2012 Activitats amb els grups i enregistraments: Curs 2012-2013 Activitats amb els grups i enregistraments:...

Reflexions i propostes finals

Fins aquí hem comparat i estudiat els trets comuns entre tot el material recollit a les visites. El resultat de les comparacions representen principalment les tendències generals, Detectem una certa unificació de tendències, fins i tot en experiències realitzades amb...